elen

Υποδράση 6.3

Οργάνωση των επιμορφωτικών σεμιναρίων

Η Υποδράση 6.3 περιλαμβάνει τις σχετικές εργασίες που εκτελούνται με σκοπό να οργανωθούν και να ολοκληρωθούν τα προβλεπόμενα επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε όλους τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους και τον πληθυσμό – στόχο.

Στο πλαίσιο της Υποδράσης 6.3, δύο (2) επιμορφωτικά σεμινάρια διοργανώθηκαν προκειμένου να απευθυνθούν σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους .

• Το πρώτο (1ο) επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνθηκε στους υπεύθυνους λειτουργίας του συστήματος ISWM TINOS και είχε σκοπό να δώσει κατευθύνσεις και να ενισχύσει τα κίνητρα του προσωπικού που ασχολείται με την εφαρμογή του συστήματος. Με τον τρόπο αυτό , η επιτυχής διαλογή των απορριμμάτων και η επακόλουθη αποτελεσματική επεξεργασία και  ανακύκλωση των προ-διαλεγμένων ξηρών ανακυκλώσιμων υλικών διασφαλίστηκαν. Για την πραγματοποίηση του πρώτου σεμιναρίου και την εκπαίδευση του χειριστών του οχήματος συλλογής απορριμμάτων, δημιουργήθηκαν πληροφοριακά έγγραφα με σαφείς πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως :

 

( i ) προτεινόμενο πρόγραμμα συλλογής αποβλήτων

o συλλογή Χαρτιού / Χαρτονιού : κάθε 4 ημέρες

o συλλογή Γυαλιού : κάθε 25 ημέρες

o συλλογή Πλαστικού & Μέταλλου : κάθε 4 ημέρες

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συχνότητα συλλογής των απορριμμάτων σχεδιάστηκε ούτως ώστε να είναι ευέλικτη και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε τροποποίηση και βελτιστοποίηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος διαλογής στην πηγή, με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν και καταγράφονται. Συνεπώς, σε ορισμένα σημεία συλλογής απορριμμάτων , η συχνότητα συλλογής μπορεί να μειωθεί, προκειμένου να επιτευχθούν υψηλότερα φορτία και να μειωθούν τα δρομολόγια του οχήματος, ενώ ταυτόχρονα να συμπίπτει με την ημέρα συλλογής του αντίστοιχου υλικού – στόχου.

 

( ϋ) ένα ειδικά σχεδιασμένο φύλλο καταγραφής δεδομένων ,

Η χρήση τετραδίου με ειδικά σχεδιασμένα φύλλα διευκολύνει την ακριβή συλλογή δεδομένων των προ-διαλεγμένων αποβλήτων και την καταγραφή των προβλημάτων που προκύπτουν σε κάθε σημείο συλλογής αποβλήτων . Οι ακριβείς πληροφορίες που καταγράφονται πριν από τη συλλογή ενός κάδου απορριμμάτων σε κάθε σελίδα είναι : η ημερομηνία συλλογής, ο κωδικός του κάδου (πέντε ψηφία), ο όγκος των περιεχόμενων προ-διαλεγμένων υλικών, και τα σχόλια του χειριστή . Το Παραδοτέο 6.31 (+) απεικονίζει ένα παράδειγμα από τις σελίδες που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή στοιχείων για τα απόβλητα – στόχους, όπως αυτά προβλέπονται στο σύστημα ISWM ΤINOS.

 

( iii ) η ανάπτυξη του δικτύου των σημείων αποκομιδής απορριμμάτων και τα δρομολόγια του δορυφορικού οχήματος. Για την πρώτη φάση του συστήματος ISWM ΤINOS, μόνο οι κάδοι για τα ξηρά ανακυκλώσιμα υλικά, τοποθετήθηκαν στην εξεταζόμενη περιοχή. Οι επιλεγμένες περιοχές-στόχους , σύμφωνα με το πλάνο ISWM ΤINOS, είναι ο Πύργος (Εικόνα 1, Εικόνα 2) και ο Όρμος Πανόρμου (Εικόνα 3). Ωστόσο, λόγω της υψηλής ζήτησης των κατοίκων από κοινότητες που γειτνιάζουν με τις περιοχές-στόχους ( Πλατειά , Βεναρδάδος , Μαμάδος και Mαρλάς χωριά), τοποθετήθηκαν επιπλέον κάδοι απορριμμάτων για τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των χωριών αυτών (Εικόνα 4) . Το βενζινάδικο της περιοχής έχει επίσης εφοδιαστελι με ένα ISWM ΤINOS εξωτερικό κάδο , δεδομένου ότι είναι μια πηγή παραγωγής συσκευασιών χαρτιού / χαρτονιού .

Οι λεπτομερείς χάρτες του δικτύου των σημείων συλλογής απορριμμάτων του συστήματος ISWM TINOS, δίνονται παρακάτω :

Εικόνα 1. Κατανομή σημείων συλλογής απορριμμάτων στον Πύργο

Εικόνα 2. Κατανομή σημείων συλλογής απορριμμάτων μεταξύ Πύργου και Όρμου Πανόρμου

Εικόνα 3. Κατανομή σημείων συλλογής απορριμμάτων στον Όρμο Πανόρμου

Εικόνα 4. Τοποθέτηση επιπρόσθετων σημείων συλλογής απορριμμάτων στις γειτνιάζουσες περιοχές Πλατειάς, Βεναρδάδος, Μαμάδος, Μαρλά και Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το ‘ISWM TINOS ‘δίκτυο των σημείων συλλογής απορριμμάτων, έχει αποτυπωθεί σε μία πινακίδα (Παραδοτέο 6-16(α)) , η οποία έχει αναρτηθεί σε δημόσιους χώρους των επιλεγμένων κοινοτήτων (Εικόνα 5). Η πινακίδα φέρει το λογότυπο LIFE +, το λογότυπο του έργου, καθώς και των συνεργαζόμενων εταίρων.

Εικόνα 5. Πινακίδα δικτύου σημείων συλλογής απορριμμάτων αναρτημένη στον οικισμό Πύργο (αριστερά), Πινακίδα δικτύου σημείων συλλογής απορριμμάτων αναρτημένη στον οικισμό ¨ορμου Πανόρμου (δεξιά)

Επιπλέον, δημιουργήθηκαν αυτοκόλλητα με κωδικούς (Εικόνα 6) και ετικέτες που φέρουν τα ονόματα των ρευμάτων αποβλήτων – στόχων (χαρτί / χαρτόνι, γυαλί, πλαστικό και μέταλλο, βιοαπόβλητα) (Σχήμα 7), για την επισήμανση της εξωτερικής επιφάνειας των ISWM TINOS κάδων συλλογής απορριμμάτων, έτσι ώστε να διευκολυνθούν περαιτέρω οι χρήστες του σύστημα ISWM TINOS καθώς και η εργασία του χειριστή του οχήματος αποκομιδής των προ-διαλεγμένων υλικών.

Σχήμα 6. Παράδειγμα κωδικοποίησης των εξωτερικών κάδων συλλογής των προ-διαλεγμεών υλικών

Σχήμα 7. Αυτοκόλλητα επισήμανσης των εξωτερικών κάδων με τα ονόματα των ρευμάτων αποβλήτων – στόχων

(v)        το πρώτο (1ο ) επιμορφωτικό σμεινάριο για το προσωπικό του Δήμου Τήνου ολοκληρώθηκε με την εκπαίδευση του χειριστή της  τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας , η οποία βρίσκεται στην Κοινότητα του Πύργου. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ένα έγγραφο με «Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις» (FAQ document), απαντώντας σε βασικά ερωτήματα για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το σύστημα ISWM TINOS και ποια απορρίμματα περιλαμβάνονται στα ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα υλικά. Το έγγραφο «Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις»  αποτελεί το Παραδοτέο 6-32 (+).

Το δεύτερο (2ο) επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνθηκε στα συμμετέχοντα νοικοκυριά του συστήματος ISWM TINOS, με στόχο να ξεπεραστούν όποιες αμφιβολίες και εμπόδια των πολιτών για τη συμμετοχή τους καθώς επίσης και την εκπαίδευσή τους σχετικά με τη μέθοδο διαχωρισμού στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων . Πραγματοποιήθηκε μια  εκδήλωσης Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης (Υποδράση 6.2), κατά τη διάρκεια της οποία τα συμμετέχοντα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις (μαγαζιά, εστιατόρια, τουριστικά καταλύματα κ.α.) ενημερώθηκαν σαφώς για το πώς να συμμετάσχουν στο σύστημα , ποιες είναι οι κανόνες λειτουργίας του, τι θα συμβεί με τα ανακυκλώσιμα υλικά μετά τη χωριστή συλλογής τους και ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του συστήματος. Για το λόγο αυτό, προετοιμάστηκε οπτικό υλικό (προφορική παρουσίαση, διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια και κάρτες και έγινε εκτενής συζήτηση με την ομάδα του έργου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας επαγγελματίας γραφίστας εργάσθηκε για την δημιουργία φυλλαδίων και εκπαιδευτικών καρτών υψηλής ποιότητας για τους ενήλικες και τις ειδικές εκδόσεις τους για μαθητές . Το ενημερωτικό υλικό που μοιράστηκε παρουσιάζεται στην Υποδράση 6.2.

Πρόσθετες εκδηλώσεις επιμόρφωσης και ενημέρωσης διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν με σκοπό τη διεξαγωγή δειγματοληψιών απορριμμάτων στις περιοχές-στόχους . Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν νοικοκυριά – εθελοντές έτσι ώστε να η ομάδα του έργου να συλλέξει στοιχεία και να καταγράψει δεδομένα σχετικά με τις ποσότητες και το είδος των παραγόμενων ΑΣΑ , καθώς και την ανάλυση της σύστασης των βιαποβλήτων και των σύμμεικτων αποβλήτων.